กรดมะนาว (Citric Acid)

ข้อมูลเบื้องต้น
กรดซิตริกเป็นกรดอ่อน สามารถพบตามธรรมชาติในอาหารทั่วๆไป เช่น ส้ม มะนาว และผลไม้รสเปรี้ยวหลายชนิด กรดซิตริกเคยนิผมผลิตมาจากมะนาว แต่ปัจจุบันกรดซิตริกส่วนใหญ่ผลิดมาจากเชื้อรา Aspergillus Niger และยีสต์ Cadida Lypolitica ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักในการหมักคือ กากน้ําตาล กรดซิตริกใช้อย่างกว้างขวางในวงการอาหารและเครื่อง- ดื่มในปัจจุบัน

การใช้งาน
1. เป็นการปรุงแต่งกลิ่น และรส ปรับให้อาหารมีรสเปรี้ยว เช่น ลูกอมรสเปรี้ยว หรือนมเปรี้ยว เป็นต้น
2. เป็นสารถนอมอาหาร ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
3. ใช้เพื่อปรับภาวะความเป็นกรดในอาหาร

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กระสอบ

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน