Non Dairy Creamer (ครีมเทียม) กลุ่มทำจากไขมัน น้ำมันถั่วเหลือง

Non Dairy Creamer SOY Fat 28% Protein 0.5% (ครีมเทียม 28%, โปรตีน 0.5%) ทำจากน้ำมันถั่วเหลือง

Non Dairy Creamer SOY Fat 28% Protein 0.5% (ครีมเทียม 28%, โปรตีน 0.5%) ทำจากน้ำมันถั่วเหลือง

Leave a Reply